Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

De subsidieregeling ‘Wereldwijd werken aan water’ heeft in vijf jaar tijd veel tot stand gebracht, op verschillende manieren. Dit zijn de zeven belangrijkste constateringen.

Meer met elkaar – De subsidieregeling bleek de beoogde stimulans te zijn om te komen tot de vorming van consortia door partijen die elkaar voorheen niet zo goed wisten te vinden, zoals het mkb en de kennisinstellingen. Bovendien ontstonden diverse dwarsverbanden die projecten een bijzondere meerwaarde gaven. De intensieve begeleiding heeft de samenwerking en krachtenbundeling aantoonbaar versterkt.

Van klein naar groter - Partners voor Water 3 keek bij de toekenning van subsidie nadrukkelijk naar de kansen voor opschaling, zodat er echt sprake kon zijn van maatschappelijke en commerciële meerwaarde. Lagere percentages en de verplichting om zelf te investeren droegen daar aan bij en aanvragers moesten met een overtuigend verhaal komen. In ongeveer de helft van de gevallen waarin dat een concreet doel was, is het ook gelukt en hebben projecten geleid tot een waardevolle spin-off of voortzetting op grotere schaal.

Focus op delta’s – De subsidieregeling heeft uiteindelijk meer focus opgeleverd op eerst vijf en daarna zeven deltalanden. De focus op deltalanden heeft tot een zekere mate van opportunisme geleid, omdat projecten in die landen kansrijker waren. Aan de andere kant versterkte dat wel de gewenste focus.

Niet alles lukt – Partners voor Water 3 was medefinancier van projecten waaraan per definitie onzekerheden kleefden. Het kon daardoor gebeuren dat projecten niet (helemaal) tot het beoogde resultaat leidden, ondanks een zorgvuldige beoordeling vooraf en grote inspanningen tijdens voorbereiding en uitvoering.

Binnen het totaal van de gesubsidieerde projecten bleef het aandeel van ngo’s achter. De samenwerking tussen met name ngo’s en mkb biedt kansen: de lokale kennis van ngo’s en de technologie van mkb-bedrijven vormen een mooie combinatie die beter uit de verf zou kunnen komen.

Leren van proberen – Het opzetten en uitvoeren van projecten in het buitenland is uiteraard primair gericht op het gewenste resultaat. Maar daarnaast leerde de sector ook veel van internationale activiteiten. En dat was voor Partners voor Water 3 ook een nadrukkelijke speerpunt: wat betekent het om in een bepaald land actief te zijn, hoe pas je daar Nederlandse technologie toe, hoe bouw je een goed netwerk op en werk je samen met lokale partners? Ook tegenslagen leverden belangrijke lessen op, die in toekomstige situaties van pas komen en waardoor de sector verder komt.

De opgedane ervaringen zijn in hoge mate toegepast voor de inrichting van Partners voor Water 2016-2021.  

Ruimte voor risico’s – Zeker kleinere bedrijven kunnen niet op eigen kracht projecten in het buitenland draaien, zeker als het de eerste keer is of als er om een andere reden risico aan is verbinden. Zonder de subsidieregeling hadden vooral mkb-bedrijven de stap over de grens niet kunnen zetten. En voor de toekomstige ontwikkeling van de watersector is dat juist belangrijk.

Geld én meedenken – Partners voor Water 3 was meer dan het al dan niet honoreren van subsidieverzoeken. De PvW-adviseurs hebben letterlijk tientallen gesprekken gevoerd met aanvragers. Er zijn workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en masterclasses georganiseerd, aanvragers zijn gekoppeld aan andere partijen, het internationale netwerk (zoals ambassades) is beschikbaar gesteld. Dat heeft gewerkt: vrijwel altijd zorgde de directe betrokkenheid voor betere voorstellen.

Voor een projectenoverzicht van de subsidieprojecten Partners voor Water 3, zie de website van RvO.

Lees Meer

Cases

case
Mobiel Water Meten - Mozambique

Mobiel Water Meten - Mozambique

case
A healthy future for Delhi's dwellers - India

A healthy future for Delhi's dwellers - India

case
Development Strategy River Warta Poznan - Polen

Development Strategy River Warta Poznan - Polen

case
Watermeter - wateraanbod en behoefte in balans - Polen

Watermeter - wateraanbod en behoefte in balans - Polen

case
Zuivering fruitsorteer water - Zuid-Afrika

Zuivering fruitsorteer water - Zuid-Afrika

case
BlAck Sea Integrated Satellite and In situ water quality Monitoring System - Roemenië

BlAck Sea Integrated Satellite and In situ water quality Monitoring System - Roemenië

case
Toepassing van de Villagepump 500 in rurale gebieden in Mali

Toepassing van de Villagepump 500 in rurale gebieden in Mali

case
Monitoring and inspection system for dams and dikes - Vietnam

Monitoring and inspection system for dams and dikes - Vietnam

case
Participation for restoration - Zuid-Afrika

Participation for restoration - Zuid-Afrika

case
Climate Adaptation Atlas Bangladesh

Climate Adaptation Atlas Bangladesh

case
Towards a Mekong Delta Portal - Vietnam

Towards a Mekong Delta Portal - Vietnam

case
Introducing innovative Dutch technology for improved water infra (WATSAF) - Zuid-Afrika

Introducing innovative Dutch technology for improved water infra (WATSAF) - Zuid-Afrika

case
Mine drainage solution: a small scale system - Zuid-Afrika

Mine drainage solution: a small scale system - Zuid-Afrika

case
STOP: Salt tolerant potatoes improve water and food security - Egypte

STOP: Salt tolerant potatoes improve water and food security - Egypte

case
Duurzaam schoon water Bangladesh

Duurzaam schoon water Bangladesh

case
Demonstration of the HydroNET water control room - Zuid-Afrika

Demonstration of the HydroNET water control room - Zuid-Afrika

case
Opening up new markets through new methods - Ethiopië

Opening up new markets through new methods - Ethiopië

case
Enhancing food security through hydro-powered pumps - Indonesië

Enhancing food security through hydro-powered pumps - Indonesië

Infographics

infographic
Subsidieaanvragen Partners voor Water 3 periode

Subsidieaanvragen Partners voor Water 3 periode

infographic
Budgettaire verdeling alle PvW3 projecten naar thema

Budgettaire verdeling alle PvW3 projecten naar thema

infographic
Procentuele verdeling alle PvW3 projecten naar thema

Procentuele verdeling alle PvW3 projecten naar thema

infographic
Cumulatief projectbudget per land

Cumulatief projectbudget per land

infographic
Totaal aantal PvW3 projecten per land

Totaal aantal PvW3 projecten per land

infographic
Cumulatieve budgetverdeling deltalanden vs niet deltalanden

Cumulatieve budgetverdeling deltalanden vs niet deltalanden

Downloads / Publicaties / Films

download
Overzicht subsidieprojecten 2010-2014

Overzicht subsidieprojecten 2010-2014