Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Het programma Partners voor Water 3 heeft zich van 2010 tot 2015 ingezet om de Nederlandse watersector te ondersteunen bij het verzilveren van kansen in het buitenland. Partners voor Water 3 smeedde verbanden, bracht partijen bij elkaar, bouwde en versterkte netwerken. Het programma was succesvol, maar soms was de realiteit ook weerbarstig. 

Partners voor Water 3 richtte zich op zeven deltalanden. De relatie met de landen is verstevigd, Nederland heeft als vertrouwd adviseur bijgedragen aan een beter waterbeleid en betere waterprogramma’s. Nederlandse partijen worden vooral betrokken bij het maken van plannen en het ontwikkelen van concepten. Daarbij speelt het Nederlandse gedachtengoed een belangrijke rol; denk aan integraal water resource management en building with nature. 

De verwachting dat mede door ondersteuning van Partners voor Water een flinke stroom opdrachten en contracten zou loskomen, bleek te optimistisch; het is een kwestie van lange adem. Dat blijkt de laatste tijd in Indonesië: Nederland is daar al zo’n twintig jaar betrokken bij de stedelijke delta-agenda. En uiteindelijk leidt die intensieve positionering nu tot het binnenhalen van grotere opdrachten door ingenieursbureaus en baggeraars. Of dat perspectief er in alle deltalanden is, moet uit een nadere evaluatie blijken.
Ook als er grote bedragen loskomen voor de implementatie van plannen, moeten de verwachtingen realistisch zijn: als bijvoorbeeld vijf procent naar Nederlandse partijen zou gaan, dan zou de sector het al goed hebben gedaan. Er is ook niet altijd behoefte aan hoogwaardige technologie, terwijl de Nederlandse sector zich juist daarmee onderscheidt.

Partners voor Water 3 gaf ruimte aan de sector om nieuwe technologie en methodologie te ontwikkelen en in de buitenlandse praktijk toe te passen. Actieve landenplatforms en netwerken bieden kansen. Tijdens Partners voor Water 3 zochten consortiumpartners aantoonbaar de complementariteit, om met elkaar verder te komen.
De opdrachten komen dan niet vanzelf. Dat heeft ook met de sector zelf te maken, die voor het overgrote deel uit mkb-bedrijven bestaat. Die hebben lang niet altijd de schaal én de behoefte om met hun diensten en producten naar verre buitenlanden te gaan. 
Partners voor Water 3 maakte ook duidelijk dat de sector collectieve belangen heeft, maar dat bedrijven daarnaast ook hun eigen ambities en belangen hebben, en dus hun eigen agenda. Een professionele beursstand in het buitenland en een missie met een minister betekenen niet automatisch dat mkb-bedrijven in de rij staan om mee te gaan. Veel bedrijven zijn vrij klein en zijn niet op zoek naar een paar procent extra omzet in een land ver weg. 
Vanwege dit spanningsveld is voor Partners voor Water 2016-2021 een beleid met twee sporen ontwikkeld: aan de ene kant nog steeds de delta-focus, maar daarnaast ook een bredere blik. Zodat bijvoorbeeld mkb-bedrijven ook ondersteuning kunnen krijgen in markten waar ze vooral kansen zien.

Partners voor Water 3 heeft mede de basis gelegd voor de Internationale Water Ambitie, waarbinnen de betrokken ministeries elkaar met name op de thema’s van Partners voor Water weten te vinden.
Met name de laatste paar jaar is ook gebleken hoe belangrijk het is om meteen vanaf het begin de internationale financiële instituties en private projectontwikkelaars mee te nemen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld master plannen. Die samenwerking kan ertoe leiden dat het Nederlandse gedachtegoed doorklinkt in de criteria voor leningen en kredieten. Dat die relatie wezenlijk is bleek – na verloop van tijd - bijvoorbeeld in Vietnam. In Myanmar is er vanaf het eerste begin een gedegen afstemming met de Wereldbank.

Het programma heeft zijn flexibiliteit getoond door direct in te spelen op actuele ontwikkelingen en snel faciliteiten beschikbaar te stellen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in New York, nadat de orkaan Sandy daar een spoor van vernieling had getrokken. De inzet van Disaster Risk Reduction teams, waarvan de start mogelijk werd gemaakt door Partners voor Water, is ook een voorbeeld van die snelle en flexibele inzet. 
Partners voor Water heeft veel individuele, gerichte ondersteuning gegeven aan bedrijven om succesvol zaken te kunnen doen in een bepaald land: informatie en advies, openstellen van netwerken, contacten met de ambassade, marktscans opstellen. 

Nederland communiceert dankzij Partners voor Water 3 meer eenduidig en gebundeld dan voorheen, ook samen met andere sectoren, zoals agrifood. De website Dutchwatersector.com heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige etalage van Nederlandse waterexpertise met 145.000 bezoekers per jaar, waarvan 70% uit het buitenland.

Nederland heeft internationaal nog steeds een zeer sterke reputatie en het blijft onverminderd belangrijk om dat zo te houden en waar mogelijk nog te versterken. Het is ook een kwestie van noblesse oblige, en goed voor de branding van Nederland. 
De sector moet dan ook op niveau aanwezig zijn op het internationale podium. Dat gebeurde de afgelopen jaren veel, met missies waaraan de minister-president, ministers, de  speciale watergezant en toonaangevende wetenschappers deelnamen. Ook daar bleek focus noodzakelijk. Agenda’s zijn overvol en de inspanningen richtten zich meer en meer op thema’s en landen waar Nederland het verschil kan maken en waar voor de Nederlandse sector echt iets te halen valt. 

Lees Meer

Publicaties / Downloads / Films

download
Financieel totaaloverzicht Partners voor Water 3

Financieel totaaloverzicht Partners voor Water 3

download
Overzicht realisatie per jaar subsidieregeling “Wereldwijd Werken met Water”

Overzicht realisatie per jaar subsidieregeling “Wereldwijd Werken met Water”

download
Overzicht verdeling opdrachtmiddelen per deltaland

Overzicht verdeling opdrachtmiddelen per deltaland

download
Verdeling middelen subsidieregeling per land

Verdeling middelen subsidieregeling per land