Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Doelgericht werken met thema’s en netwerken

Krachtenbundeling versterkt de internationale positie van Nederlandse watersector. Daar heeft Partners voor Water 3 op verschillende manieren aan bijgedragen: door het doelgericht werken met thema’s en door het ondersteunen van verschillende netwerken.

Partners voor Water 3 hanteerde drie inhoudelijke waterthema’s (water voor voedsel en ecosystemen, waterveiligheid en drinkwater en sanitatie) en twee doorsnijdende thema’s (water en klimaat en watergovernance). De thema’s vormen de inhoudelijke basis voor het programma: de inspanningen moesten daarop gericht zijn. Door doelgericht met thema’s te werken en de kennis op die gebieden bij elkaar te brengen, ontstaat een aanbod dat wereldwijd kan worden gekoppeld aan de concrete vraag vanuit individuele landen.

Het programma Water & Agriculture bundelt bijvoorbeeld de krachten van zowel de watersector als de agribusiness. Het programma brengt de expertise van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de publieke partners bij elkaar, als basis voor integrale en praktische oplossingen. Die aanpak heeft inmiddels geleid tot succes in Vietnam en Saoedi-Arabië. Actuele Nederlandse kennis over bijvoorbeeld de relatie tussen water en bodemkwaliteit blijkt in een grote behoefte te voorzien. 

Binnen het thema ‘water en klimaat’ is met financiering vanuit Partners voor Water het netwerk Cooperative Initiative on Water & Climate (CIWK) bijeengebracht. Vanuit het CIWK is Nevasco opgericht, een coöperatie die aanbieders van geo-informatie bijeenbrengt en verbindt met kansrijke markt, onder meer in deltagebieden. 

Appropriate finance
De toekomstige wereldwijde opgaven op het gebied van waterontwikkeling zullen nooit alleen door de publieke sector gedragen kunnen worden. De bekostiging van waterprojecten en waterbedrijven is dan ook steeds vaker niet alleen een publieke, maar ook een private aangelegenheid. Het aanwenden van de optimale mix van zowel publieke als private financiering is daarom essentieel.
Vanuit het Partners voor Water programma is een project opgezet dat de toegang tot deze publieke, private en internationale financiering voor de Nederlandse watersector hielp te verbeteren. Dat gebeurde onder meer door financieringspartijen en de watersector bij elkaar aan tafel te brengen. Deze aanjaagfunctie heeft bijvoorbeeld de aanzet tot de Kenya Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA). Dit initiatief,  gefinancierd door de Nederlandse ambassade in Nairobi, richt zich in het bijzonder op het verschaffen van kapitaal en financiële expertise voor de ontwikkelfase van waterinitiatieven, zodat ze aantrekkelijk worden voor (private) financiering.

MKB Netwerk
Veel midden- en kleinbedrijven kunnen bij het waarmaken van hun internationale ambities een steuntje in de rug gebruiken. Vanuit het Partners voor Water programma hielp het MKB Netwerk de afgelopen jaren tientallen mkb’ers bijvoorbeeld aan lokale marktinformatie en mogelijke samenwerkingspartners, en gaf het ondersteuning bij de ontwikkeling van businesscases.

NGO Platform
De ongeveer dertig deelnemers van het Water NGO Platform hebben zich de afgelopen jaren ingezet om duurzame toegang tot veilig drinkwater, sanitatie, hygiëne, water voor economische ontwikkeling en het verstandig gebruik van ecosystemen in ontwikkelingslanden te vergroten. Het NGO Platform vertegenwoordigde waar mogelijk de maatschappelijke organisaties binnen de Nederlandse watersector en binnen de nationale en internationale dialoog over armoedebestrijding en water en sanitatie. Om bij te dragen aan de het Millennium Ontwikkelingsdoel voor Water heeft het Water NGO Platform de afgelopen jaren verschillende publicaties geproduceerd onder de noemer 'Smart Solutions'.

Human Capital Water & Delta
Het Human Capital Water & Delta netwerk heeft er mede voor gezorgd dat het belang van voldoende talent in de watersector voor de toekomst hoog op de agenda staat. Het netwerk Human Capital Water en Delta is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijk netwerk, waar onder andere scholen en bedrijven aan deelnamen. Het netwerk leverde onder meer input voor de Human Capital Agenda van de Topsector Water. Het Partners voor Water programma ondersteunde de activiteiten met internationale scope.

Lees Meer

Cases

case
Water NGO Platform

Water NGO Platform

case
Dwars door Saudi-Arabië met wateroplossingen voor de dadelteelt

Dwars door Saudi-Arabië met wateroplossingen voor de dadelteelt

case
Workshop appropriate finance voorziet in behoefte watersector

Workshop appropriate finance voorziet in behoefte watersector

case
Topsector Water: succes van het kernteam hangt af van focus en samenwerking

Topsector Water: succes van het kernteam hangt af van focus en samenwerking

case
DRR-teams: de gekozen maatregelen zijn interessant voor Nederlandse partijen

DRR-teams: de gekozen maatregelen zijn interessant voor Nederlandse partijen

Infographics

infographic
Thematische aanpakken

Thematische aanpakken

infographic
Actieve themanetwerken

Actieve themanetwerken

Downloads / Publicaties / Films

publicatie
Infographic Smart Information Solutions for Water and Climate

Infographic Smart Information Solutions for Water and Climate

publicatie
Portfolio Smart Information Solutions

Portfolio Smart Information Solutions

publicatie
Infographic Water and Food

Infographic Water and Food

publicatie
Portfolio Water and Agrifood

Portfolio Water and Agrifood

publicatie
Netherlands cooperation on Water and Climate services folder

Netherlands cooperation on Water and Climate services folder

publicatie
Smart 3R Solutions

Smart 3R Solutions