Eindrapportage Partners voor Water III 2010 - 2015

Landenaanpak: meer focus, dichter bij de business

Het programma Partners voor Water 3 ondersteunde projecten en activiteiten in 28 doellanden. Dat waren er aanmerkelijk minder dan de 43 in het eraan voorafgaande programma. De nadere selectie kwam voort uit de landenfocusstudie van eind 2010. Daarin werden de voorkeur van de sector en de mening van experts bij elkaar gebracht, evenals de economische kansen en de maatschappelijke wenselijkheid. 

De landenaanpak is concreter en staat dichter bij de business dan de delta-aanpak, die vooral gericht is op duurzame strategische samenwerking. Een belangrijke rol in de landenaanpak is weggelegd voor de landenplatforms, waarvan er nu ongeveer twintig actief zijn. De platforms dragen bij aan het creëren van draagvlak in een land door de markt en cultuur van een land in relatie te brengen met de toegevoegde waarde die de Nederlandse watersector kan bieden. 

 

De ondersteuning per land verschilde sterk tijdens Partners voor Water 3, maatwerk was belangrijk en dat kwam ook tot uiting in de activiteiten van landenplatforms. In het ene land was vooral de relatie tussen de wederzijdse overheden van belang, en de uitwisseling van  informatie, terwijl het in een ander land veel meer kon gaan over concrete marktkansen en de ondersteuning die daarbij vanuit een platform kon worden gegeven, inclusief links naar andere sectoren zoals landbouw. Arcadis en Grontmij verwierven in Polen een grote opdracht die mede te danken was aan het landenplatform. In Roemenië is het Roemeens-Nederlands Bilateraal Panel belangrijk voor de uitwisseling van informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van water management in beide landen en de stand van zaken van bilaterale projecten Het panel vindt jaarlijks plaats in het kader van de MoU tussen Unie van Waterschappen en de Roemeense Rijkswaterstaat) en wordt ondersteund door het NWP Roemenië Platform. 
Binnen de landenaanpak is Europa belangrijker geworden, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Ook dat heeft te maken met de aandacht voor concrete marktkansen en het feit dat een aanzienlijk deel van de kleinere bedrijven die kansen vooral dichter bij huis ziet.
De landenaanpak is niet in beton gegoten; er is altijd ruimte om in te spelen op kansen die zich voordoen. Dat leidde bijvoorbeeld tot de opdracht voor Van Heck om de volgestroomde Kolubara-mijn in Servië leeg te pompen, na desastreuze overstromingen. Het werd in volume de grootste mobiele pompklus ooit ter wereld uitgevoerd.
Nederlandse kennisinstellingen hebben in Partners voor water laten zien dat ze een wezenlijke rol kunnen spelen zijn in het vergroten van de kansen voor de sector. Zo is Flood Proof Roemenië vanuit het Roemeens-Nederlands Bilateraal Panel ontstaan, naar het voorbeeld van het succesvolle Flood Proof Holland. Ook in Roemenië zal een polder worden ingericht waar Nederlandse waterkeringen zullen worden getoond en getest, evenals bijvoorbeeld techniek voor dijksensoring te testen. 

In de loop van Partners voor Water 3 is ook gebleken dat het effectiever kan zijn om gerichter en op kleinere schaal actief te zijn, aan de hand van specifieke onderwerpen. Een brede benadering kan afstand creëren en kan ertoe leiden dat de relatie vrij algemeen en abstract blijft. De rol van en de samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse gemeenten is in de loop van Partners voor Water 3 ook in belang toegenomen, Nederlandse gemeenten zijn daarin ook ondersteund. Voorbeeld is de relatie tussen Kampen en het Poolse Poznan. Een ‘natuurlijke’ samenwerking tussen gemeenten kan een goede basis leveren om marktkansen te creëren en te benutten. 

De landenaanpak kan ook leiden tot de conclusie dat inspanningen vooralsnog onvoldoende perspectief bieden. Dat was het geval in Brazilië, waar het lastig bleek om met ondersteuning van Partners voor Water de kansen voor de Nederlandse watersector te vergroten. Zo’n situatie kan ook weer veranderen: in het kader Partners voor Water 2016-2021 is subsidie verstrekt voor energiezuinige municipale afvalwaterbehandeling in Brazilië. 
 

Lees Meer

Cases

case
Van Heck: 100 miljoen kubieke meter water uit Servische mijn

Van Heck: 100 miljoen kubieke meter water uit Servische mijn

case
Landenplatform Indonesië - grote plannen vereisen draagvlak

Landenplatform Indonesië - grote plannen vereisen draagvlak

case
Ruimte voor de rivier aanpak slaat aan in Polen

Ruimte voor de rivier aanpak slaat aan in Polen

case
Export watersector stijgt van 7,3 naar 7,8 miljard in 2014

Export watersector stijgt van 7,3 naar 7,8 miljard in 2014

Infographics

infographic
15 actieve landenplatforms

15 actieve landenplatforms

infographic
Request ontvangen uit binnen- en buitenland

Request ontvangen uit binnen- en buitenland

infographic
Circa 120 in- en uitgaande missie met waterprogramma

Circa 120 in- en uitgaande missie met waterprogramma

infographic
Focuslanden

Focuslanden

Downloads / Publicaties / Films

publicatie
Magazine Air Belanda Indonesia

Magazine Air Belanda Indonesia

publicatie
Overzicht waterprojecten Indonesië

Overzicht waterprojecten Indonesië

publicatie
Nederlandse watertechnologie: slimme sector met wereldkansen

Nederlandse watertechnologie: slimme sector met wereldkansen

download
Quenching the Gulf's thirst: opportunities for water technology

Quenching the Gulf's thirst: opportunities for water technology

download
Opportunities for Water Governance in Indonesia - a governance quick scan

Opportunities for Water Governance in Indonesia - a governance quick scan

download
Market scan Indonesian water sector

Market scan Indonesian water sector

download
Flood risk management and the private sector of Jakarta - market opportunities

Flood risk management and the private sector of Jakarta - market opportunities